Ciele

Ciele občianskeho združenia

Občianske združenie Hrnčiarsky dvor Brehy vzniklo 19.09.2014.

Cieľom združenia je:
oživenie, rozvoj a propagácia hrnčiarskeho odkazu v obci Brehy, ako aj ďalších kultúrno – historických, materiálnych a duchovných tradícií obce, organizovanie akcií pre verejnosť, edukácia, propagácia regiónu a jeho histórie na Slovensku a v zahraničí, zdokumentovanie bývalej hrnčiarskej činnosti, podpora záchrany hrnčiarskeho domu a pôvodnej jedinej funkčnej hrnčiarskej pece v obci Brehy a zabezpečenie ochrany pamiatok súvisiacich s hrnčiarstvom, získavanie, reštaurovanie, uchovávanie a sprístupnenie pre verejnosť technických, literárnych a ľudovoumeleckých artefaktov, vytvorenie muzeálnej expozície, organizácia výstav, vydávanie informačných, propagačných a prezentačných materiálov, naviazanie a rozvoj spolupráce so združeniami rovnakého zamerania na Slovensku aj v zahraničí.

Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:
realizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí zameraných predovšetkým na adresné sprostredkovanie hodnôt kultúry, prístup verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu, organizácia voľnočasových aktivít a motivácií k tvorivej činnosti – tvorivé dielne, workshopy, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu, spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania.